Platba školní družiny/školního klubu - NOVĚ

S účinností od 1.9.2024 stanovil zřizovatel výši úhrady za docházku do školní družiny a školního klubu ve výši 150,- Kč měsíčně. Částka je splatná pololetně na účet školy: ČNB 66936311/0710. Částka musí být uhrazena před zahájením docházky.
V odůvodněných případech (viz. §11 vyhlášky č. 74/2005 Sb. v platném znění) může ředitelka školy na základě žádosti zákonných zástupců a doložení rozhodnutí či oznámení o přiznání dávky od Úřadu práce poplatek prominout.
U příspěvku na péči lze poplatek prominout pouze v případě, kdy si  zákonný zástupce požádal o navýšení základní dávky a čtvrtletně dokládá Úřadu práce příjmy.